Právo duševního vlastnictví, nekalé soutěže, reklamy a IT

Mezi další oblíbenou specializací našich spolupracujících advokátů je oblast práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a reklamy.

Vzhledem ke stále rostoucímu významu autorských a průmyslových práv v současné společnosti, považujeme zajištění řádné ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti autora, jakož i zajištění ochrany označením mající pro podnikání našich klientů zásadní význam za nezbytná a v současné době za klíčová. Cílem služeb je zabezpečit pro naše klienty ochranu jejich práv na trhu a zajistit jim nerušený výkon jejich podnikatelských či autorských aktivit.

 

Ochranné známky a průmyslová práva:

 • zastupování v přihlašovacích řízeních o zápisu označení jako ochranné známky s poskytnutím komplexního právního poradenství ohledně nejefektivnějšího zajištění ochrany zapisovaného označení
 • námitková a zrušovací řízení vedená před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • správa portfolia a management registrovaných ochranných známek
 • rešerše ochranných známek a přihlašovaných označení vedená v národních i mezinárodních databázích
 • soudní spory vedené ohledně porušení práv z registrovaných ochranných známek
 • průmyslová práva a obchodní aspekty práv duševního vlastnictví (TRIPS)

 

Autorské právo:

 • příprava smluvní dokumentace v oblasti autorského práva
 • řešení sporů v oblasti autorského práva
 • právní poradenství při zajištění ochrany autorských práv a vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 • licenční a podlicenční smlouvy, franchising
 • komunikace s kolektivními správci práv
 • práva související s právem autorským (výkonní umělci, výrobci zvukového či zvukově-obrazového záznamu atd.)

 

Nekalá soutěž:

 • vedení nekalosoutěžních sporů s navržením strategického postupu směřujícího k efektivnímu zamezení nekalosoutěžních jednání  
 • příprava a vyjednávání smluv o poskytnutí know-how a ochrany obchodního tajemství

 

Reklamní právo:

 • posuzování právních aspektů reklamy
 • nekalé obchodní praktiky a nevyžádaná reklama
 • zastupování v soudních sporech týkajících se reklamy, jejího užití a tvorby

 

IT:

 • softwarové právo a licenční práva k software
 • internet a domény
 • informační technologie

 

Ochrana osobních údajů:

 • zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • právní poradenství při zajištění ochrany osobních údajů
 • práva a povinnosti při zpracovávání a uchovávání osobních údajů (povinnosti při zabezpečení osobních údajů)
 • podmínky předávání osobních údajů do zahraničí